Angular
.Net 5
ASP.NET
CSharp
SQL
Wzorce projektowe
Bezpieczeństwo w IT
Visual Studio
.NET Core
ASP.NET Core
Warstwa dostępu do danych

ASP.NET

ASP.NET - ASP.NET MVC & jQuery UI Autocomplete

.NET - Pliki PDB

ASP.NET WebApi: Swagger

ASP.NET MVC: SEO i meta znaczniki

ASP.NET MVC: Newsletter

ASP.NET 5 - nazewnictwo

C#

C# - metody rozszerzające

C# - lazy loading

C# - wyrażenia lambda

C# - task parallel library

C# - słowo kluczowe: yield

C# - var vs dynamic

C# - delagaty - 5 nowych funkcjonalności

C# - różnica pomiędzy '==' a Equals()

C# - Tuple

C# - LINQ to Object

C# - IEnumerable vs IQueryable

C# - Single vs SingleOrDefault vs First vs FirstOrDefault

C# - Domain Driven Design

C# 6.0 - wprowadzenie

C# 6.0 - operator warunkowy null

C# 7.0 - wprowadzenie

C# – Programowanie funkcyjne

C# 8.0 - interpolacja ciągów

C# 8.0 - wyrażenie typu docelowego 'new'

C# 8.0 - operator binarny '^'

C# - 20 lat od premiery filmu Matrix

C# - 7 sposobów na pracę z typami wyliczeniowymi

C# - String Split

C# - łączenie łańcuchów znaków

C# - Count vs Count() vs Any()

C# - Array Length

Angular

Angular - wprowadzenie: część I

Angular - wprowadzenie: część II

Angular - wprowadzenie: część III

Angular - wprowadzenie: część IV

Angular 8: zaczynamy

Angular 8: główne cechy

Angular 8: instalacja

Angular 8: pierwsza aplikacja

Angular 8: ładowanie aplikacji

Angular 8: komponenty

Angular 8: architektura

Angular 8: dyrektywy

Angular 8: dyrektywa ngIf

Angular 8: dyrektywa ngFor

Angular 8: dyrektywa ngSwitch

Angular 8: wiązanie danych

Angular 8: property binding

Angular 8: string interpolation

Angular 8: event binding

Angular 8: two-way data binding

Angular 8: formularze

Angular 8: routing

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 1)

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 2)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo - Zrozumieć SQL Injection

Bezpieczeństwo - Zrozumieć Cross Site Scripting (XSS)

Bezpieczeństwo - OAuth2 w WebAPI

Warstwa dostępu do danych

DAL - ADO.NET

DAL - LINQ to SQL

DAL - NHibernate

DAL - Entity Framework

DAL - NHibernate vs LINQ to SQL vs Entity Framework vs ADO.NET

DAL - Entity Framework Code First

DAL - Entity Framework: relacje

DAL - Entity Framework: Repository oraz Unit of Work

DAL - ODP.NET: Co kryje się pod pojęciem metod asynchronicznych?

Wzorce projektowe

Wzorce projektowe - Dependency Inversion Principle, IoC oraz DI

Wzorce projektowe - wzorzec fabryki

Wzorce projektowe - Test Driven Development

Wzorce projektowe - Obserwator

Wzorce projektowe - wzorzec strategii

Wzorce projektowe - Budowniczny

Wzorce projektowe - Kompozyt

Wzorce projektowe - Łańcuch Odpowiedzialności

Visual Studio

Visual Studio - wydajność

Visual Studio - skróty klawiszowe

Visual Studio 2019 - Preview

Visual Studio 2019 - 12 sposobów na zwiększenie produktywności

Visual Studio 2019 - 5 przydatnych wtyczek

Visual Studio Code

Visual Studio Code - Debugowanie aplikacji webowej

Visual Studio Code - Popularne wtyczki

.NET Core

.NET Core - wprowadzenie

.NET Core - Sequential vs Async

.NET Core - Wersjonowanie RESTful API

.NET Core – wprowadzenie do platformy Docker

.NET Core – Docker: pierwsza aplikacja

.NET Core – Docker: budowanie wielopoziomowe

.NET Core: MongoDB

.NET Core – komunikacja pomiędzy serwisami przy użyciu RabbitMQ

.NET Core – RabbitMQ: UI, CLI, przypadki użycia

.NET Core – kiedy używać RabbitMQ a kiedy Apache Kafka?

.NET Core - Log4net: wprowadzenie

.NET Core - Log4net: najlepsze praktyki

.NET Core - Kestrel

.NET Core vs .NET Framework

.NET Core – API: plik konfiguracji

.NET Core: tworzenie danych na potrzeby fake API

.NET Core: tworzenie dokumentów PDF

.NET 5

.NET 5 - wprowadzenie

.NET 5 - ważny krok w kierunku ujednolicenia platformy .NET

ASP.NET Core

ASP.NET Core - DNVM, DNX, DNU

ASP.NET Core - Bezpieczeństwo danych

ASP.NET Core - Facebook jako serwis uwierzytelniający

ASP.NET Core – Google Maps API

ASP.NET Core WebAPI: Swagger

ASP.NET Core - Log4net

ASP.NET Core - najważniejsze funkcjonalności

ASP.NET Core 2.1 – szybkie wprowadzenie

ASP.NET Core – Google Maps: lokalizacja

ASP.NET Core 3.0 Preview

ASP.NET Core – Google Maps: Geocoding

ASP.NET Core: konfiguracja Font Awesome

ASP.NET Core: odswieżanie widoku po zapisaniu zmian

ASP.NET Core: Snake

ASP.NET Core: Twilio SMS API

ASP.NET Core API: CQRS z wzorcem MediatR

ASP.NET Core: Event Sourcing

SQL

SQL - RDBMS: część 1

SQL - RDBMS: część 2

SQL - bazy danych

SQL - składnia

SQL - typy danych

SQL - operatory

SQL - CREATE/DROP DATABASE

SQL - CREATE/ALTER/DROP TABLE

SQL - SELECT

SQL - WHERE

SQL - ORDER BY/GROUP BY

SQL - TOP/LIKE/HAVING

SQL - DISTINCT

SQL - INSERT

SQL - UPDATE

SQL - DELETE

SQL - ograniczenia

SQL - Alias

SQL - JOIN

SQL - kopiowanie tabel

SQL - UNION

SQL - NULL

SQL - INDEX

SQL - widoki

SQL - podzapytania

SQL - wprowadzenie

SQL - funkcje

SQL - procedury

SQL - transakcje

SQL - obsługa błędów

SQL - wyzwalacze - część I

SQL - wyzwalacze - część II

SQL - pytania i odpowiedzi

NoSQL: wprowadzenie