Paweł Łukasiewicz
2015-04-05
Paweł Łukasiewicz
2015-04-05
Udostępnij Udostępnij Kontakt

Delegaty to referencyjny typ danych, który przechowuje referencje do metody. Referencja ta może być zmieniana w trakcie wykonywania programu.

Delegaty są przede wszystkim wykorzystywane do implementacji zdarzeń oraz wywołań zwrotnych metod(call-back). Czym są wywołania zwrotne? Programista rejestruje metodę do późniejszego wywołania, natomiast biblioteka wywołuje ją w stosownym dla siebie czasie. Wszystkie delegaty niejawnie dziedziczą z klasy System.Delegate.


Deklarowanie delegatów

Deklaracja delegatu określa metody, które mogą być wywołane za jego pomocą. Delegat może się odnosić do metody, która ma taką samą sygnaturę jak delegat.

Definicja:
public delegate int MyDelegate (string s);

Powyższy delegat może być wykorzystany do odniesienia się do jakiejkolwiek metody, która ma jeden parametr typu string oraz zwraca zmienną całkowitą typu int.

Składnia:
delegate typ_zwracany nazwa_delegatu (lista_parametrow);

Instancja delegatu

Jeżeli delegat został już zadeklarowany, należy utworzyć obiekt delegatu korzystając ze słowa kluczowego new oraz powiązać go z konkretną metodą. Podczas tworzenia delegata, argument przekazywany do tego wyrażenia jest podobny do wywołania metody, z tym, że nie podaje się argumentów metody.

Przykład:
public delegate void PrintMessage(string s);
…
PrintMessage1=new PrintMessage(WriteToScreen);
PrintMessage2=new PrintMessage(WriteToFile);

Poniższy przykład pokazuje deklaracje, utworzenie instancji oraz użycie delegata, który może mieć referencje do metody przyjmującej liczbę całkowitą oraz zwracającej liczbę całkowitą:

using System;
namespace Delegaty
{
  delegate int ChangeNumber(int i);
  class Program
  {
    static int number = 5;
    public static int AddNumber(int i)
    {
      number += i;
      return number;
    }
    public static int MultiplyNumber(int i)
    {
      number *= i;
      return number;
    }
    public static int GetNumber()
    {
      return number;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      // tworzenie instancji delegatów
      ChangeNumber cn1 = new ChangeNumber(AddNumber);
      ChangeNumber cn2 = new ChangeNumber(MultiplyNumber);
      // wywoływanie metod używajac delegatów
      cn1(5);
      Console.WriteLine("Wartość liczby: {0}", GetNumber());
      cn2(10);
      Console.WriteLine("Wartość liczby: {0}", GetNumber());
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Wartosc liczby: 10
      // Wartosc liczby: 100
    }
  }
}

Delegaty złożone

Obiekty delegata mogą być łączone za pomocą operatora (+). Delegat złożony wywołuje dwa delagaty tak jakby były złączone. Jedynie delegaty tego samego typu mogą być ze sobą złożone. Operator (-) może być użyty do usunięcia danego delegatu z delagata złożonego.

Korzystając z tej właściwości delegatów można utworzyć listę delegatów, które zostaną wywołane, w momencie wywołania delegatu złożonego. Operacja taka to tzw. multicasting. Poniższy program pokazuje przykład wykorzystania takiej operacji:

Przykład:
using System;
namespace Delegaty
{
  delegate int ChangeNumber(int i);
  class Program
  {
    static int number = 5;
    public static int AddNumber(int i)
    {
      number += i;
      return number;
    }
    public static int MultiplyNumber(int i)
    {
      number *= i;
      return number;
    }
    public static int GetNumber()
    {
      return number;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      // tworznie instancji delegata złożonego
      ChangeNumber cn;
      // tworzenie instancji delegatów
      ChangeNumber cn1 = new ChangeNumber(AddNumber);
      ChangeNumber cn2 = new ChangeNumber(MultiplyNumber);
      cn = cn1;
      cn += cn2;
      // Wywołanie delegata złożonego
      cn(5);
      Console.WriteLine("Wartość liczby: {0}", GetNumber());
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Wartosc liczby: 50
    }
  }
}

Przykład użycia delagatów

Poniższy przykład pokazuje zastosowania delegatów. Delegat PrintMessage może być wykorzystany jako referencja do metod, które przyjmują parametr typu string oraz nie zwracając niczego. Typ metody: void.

Delegat zostanie użyty do wywołania dwóch metod, pierwsza z nich wypisuje informacje w konsoli, druga w pliku tekstowym:

using System;
using System.IO;
namespace DelegatyPrzyklad
{
  class Program
  {
    static FileStream fs;
    static StreamWriter sw;
    // deklaracja delegatu
    public delegate void PrintMessage(string s);
    // Metoda wypisująca wiadomość w konsoli
    public static void WriteToConsole(string s)
    {
      Console.WriteLine("Wiadomość: {0}", s);
    }
    public static void WriteToFile(string s)
    {
      // FileMode.Append - jeżeli uruchomicie program kilka razy za każdym razem do 
      // pliku tekstowego zostanie dodana kolejna linika tekstu
      fs = new FileStream("c:\\wiadomosc.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write);
      sw = new StreamWriter(fs);
      // Zapisujemy dane do pliku
      sw.WriteLine(s);
      // Czyszczenie naszego bufora
      sw.Flush();
      // Zamykamy obydwa strumienie
      sw.Close();
      fs.Close();
    }
    // Metoda jako parametr przyjmuje delagat
    // Oraz wywołuje dany delegat ze stosowną wiadomością
    public static void SendString(PrintMessage pm)
    {
      pm("Witaj Świecie");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      PrintMessage pm1 = new PrintMessage(WriteToConsole);
      PrintMessage pm2 = new PrintMessage(WriteToFile);
      SendString(pm1);
      SendString(pm2);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Wiadomosc: Witaj Swiecie
      // Oraz proszę spojrzeć na dysk C, został utworzony nowy plik
      // Wewnątrz tekst: Witaj Świecie
    }
  }
}