Paweł Łukasiewicz
2015-04-06
Paweł Łukasiewicz
2015-04-06
Udostępnij Udostępnij Kontakt

Zdarzenia to wszelkie interakcje użytkownika z naszym programem, takie jak: wciśnięcie przycisku na klawiaturze, ruch myszką, itd., lub różne zachowania aplikacji takie jak wysyłanie powiadomień. Aplikacje muszą reagować na zdarzenia w momencie ich wystąpienia. Zdarzenia są używane do komunikacji między procesami.

Zdarzenia są deklarowane i wywoływane w klasie oraz połączone mechanizmem obsługi zdarzeń za pomocą delegatów w obrębie tej lub innej klasy. Klasa zawierająca zdarzenia jest używana do zarejestrowania tego zdarzenia.

Klasa, w której definiujemy nasze zdarzenie to tzw. „publisher”. Z kolej klasa, która odbiera to zdarzenie to tzw. „subscriber”.


Deklarowanie zdarzeń

Aby zadeklarować zdarzenie wewnątrz klasy w pierwszej kolejności należy przygotować delegat:

public delegate void SampleLogHandler(string status);

Następnie przy użyciu słowa kluczowego event należy przygotować deklarację zdarzenia na podstawie powyższego delagata:

public event SampleLogHandler SampleEventLog;

Powyższy kod definiuje delegata o nazwie SampleLogHandler oraz zdarzenie o nazwie SampleEventLog, który wywoła delegata w momencie wzniesienia zdarzenia (wywołania).


Przykład

Tradycyjnie już koncepcje łatwiej będzie zrozumieć na gotowym przykładzie z opisem:

using System;
namespace Zdarzenia
{
  class TestowanieZdarzen
  {
    public int value;
    // Deklaracja delegata
    public delegate void NumberManipulationHandler();
    // Deklaracja zdarzenia
    public event NumberManipulationHandler ChangeNumber;
    // Metoda aktwyująca zdarzenie
    protected virtual void OnNumberChanged()
    {
      if (ChangeNumber != null)
        ChangeNumber();
      else
        Console.WriteLine("Zdarzenie!");
    }
    public TestowanieZdarzen(int i)
    {
      SetValue(i);
    }
    // Ustawianie wartości dla liczb
    // Jeżeli podana liczba jest różna od liczby aktualnej
    // wywołujemy metodę związaną ze zmianą liczby
    public void SetValue(int i)
    {
      if(value != i )
      {
        value = i;
        OnNumberChanged();
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      TestowanieZdarzen tz = new TestowanieZdarzen(5);
      tz.SetValue(8);
      tz.SetValue(16);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Zdarzenie!
      // Zdarzenie!
      // Zdarzenie!
    }
  }
}

Przykład nr 2

Przykład ten jest związany z prostym przeglądem naszego samochodu. Kiedy mechanik podłącza samochód pod komputer, przykładowe dane z systemu są automatycznie zapisywane do pliku wraz z uwagami serwisanta. Poniższy opis programu jest dużo bardziej szczegółowy niż w pierwszym przykładzie.

using System;
namespace ZdarzeniaSerwis
{
  class CarsComputer
  {
    // Będziemy zapisywać dane związane z temperaturą cieczy chłodzącej
    // oraz jej ciśnieniem
    private int temperature;
    private int pressure;
    public CarsComputer(int t, int p)
    {
      temperature = t;
      pressure = p;
    }
    // Metoda do pobierania temperatury
    public int GetTemperature()
    {
      return temperature;
    }
    // Metoda do pobierania ciśnienia
    public int GetPressure()
    {
      return pressure;
    }
  }
  // Ta klasa to tzw. publisher, tj. klasa w której zdefiniujemy zdarzenie
  class DelegateOnBoardComputerEvent
  {
    // Deklarujemy delegat, którego użyjemy do defincji zdarzenia
    public delegate void CarsComputerHander(string info);
    // Deklarujemy zdarzenie na podstawie powyższego delegata
    public event CarsComputerHander CarsComputerEventLog;
    // Proces sprawdzania i logowania danych z komputera pokładowego
    public void LogProcess()
    {
      string information = "OK";
      CarsComputer oc = new CarsComputer(80, 12);
      int t = oc.GetTemperature();
      int p = oc.GetPressure();
      if (t > 70 || p > 15)
        information = "Dokonaj dokładnego przeglądu!";
      OnCarsComputerEventLog("Zapisywanie informacji: \n");
      OnCarsComputerEventLog("Temperatura: " + t + "| Ciśnienie: " + p);
      OnCarsComputerEventLog("Informacja: " + information);
    }
    protected void OnCarsComputerEventLog(string information)
    {
      // CarsComputerEventLog to nasze zdarzenie, które jest zdefiniowane na podstawie 
      // istniejącego delegata CarsComputerHander
      // Delegat ten jest sygnaturą metody, króra jest wykorzystywna w naszym zdarzeniu
      // Dlatego też, jako parametr naszego zdarzenia przekazujemy 'string'
      if (CarsComputerEventLog != null)
      {
        CarsComputerEventLog(information);
      }
    }
  }
  // Ta klasa to tzw. subscriber, tj. klasa, która odbiera zdarzenie
  class Program
  {
    // Metoda dzięki, której wyświetlimy wszystkie informacje w konsoli
    static void DisplayInformation(string info)
    {
      Console.WriteLine(info);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      // Tworzymy obiekt klasy DelegateOnBoardComputerEvent
      DelegateOnBoardComputerEvent carCompterEvent = new DelegateOnBoardComputerEvent();
      // Aby wyświetlić informacje z naszego komputera pokładowego musimy w jakiś sposób
      // połączyć się z metodą DisplayInformation, która te informacje wyświetla
      // Metoda ta ma taką samą sygnaturę jak nasz delegat...
      // Możemy zatem do naszego zdarzenia podpiąć metodę DisplayInformation(info)
      carCompterEvent.CarsComputerEventLog += new DelegateOnBoardComputerEvent.CarsComputerHander(DisplayInformation);
      // Wszystko jest już przygotowane - zdarzenia są gotowe
      // W momencie wywołania zdarzenia CarsComputerEventLog dojdzie do wywołania naszej metody do wyświetlania danych 
      // w konsoli. 
      // Wywołujemy proces przetwarzania danych
      carCompterEvent.LogProcess();
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Zapisywanie informacji:
      //
      // Temperatura: 80 | Cisnienie: 12
      // Informacja: Dokonaj dokladnego przegladu!
    }
  }
}