Paweł Łukasiewicz
2015-04-02
Paweł Łukasiewicz
2015-04-02
Udostępnij Udostępnij Kontakt

Refleksja służy to uzyskania informacji o typie w trakcie wykonywania programu. Klasy, które mają dostęp do metadanych działającego programu są zdefiniowane w przestrzeni nazw System.Reflection.

Przestrzeń nazw System.Reflection zawiera klasy, które pozwalają na uzyskanie informacji o aplikacji oraz pozwalają na dynamiczne dodawanie typów, wartości i obiektów do aplikacji.


Możliwości refleksji

Wykorzystanie refleksji pozwala na:

 • podgląd atrybutów w trakcie wykonywania programu;
 • sprawdzenie różnych typów danych w danej bibliotece oraz utworzenie ich instancji;
 • wykonanie późnego wiązania do metod i właściwości (późne wiązanie oznacza, że np. docelowa metoda jest poszukiwana w trakcie wykonywania programu. Wiązanie takie ma zwykle wpływ na wydajność. Poszukiwanie takie wymaga dopasowania w trakcie wykonywania programu, oznacza to, że wywołania metod są wolniejsze. Przeciwieństwem jest wczesne wiązanie, tj. docelowa metoda jest znana już w trakcie kompilacji kodu);
 • tworzenie nowych typów w trakcie wykonywania programu a następnie wykonywanie różnych zadań przy użyciu tych typów.


Wyświetlanie metadanych

W poprzednim rozdziale wspomniałem, że przy użyciu refleksji można wyświetlać informacje o atrybutach.

Obiekt MemberInfo pochodzący z klasy System.Reflection musi być zainicjowany, aby poznać informację o atrybutach danych klasy. Aby to zrobić należy zdefiniować obiekt klasy docelowej:

System.Reflection.MemberInfo info = typeof(nazwa_klasy_do_zbadania);
Przykład użycia refleksji:
using System;
namespace Refleksja
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      System.Reflection.MemberInfo info = typeof(MyClassToGetAttributeInfo);
      // pobranie listy atrybutów
      object[] attributes = info.GetCustomAttributes(true);
      for (int i = 0; i < attributes.Length; i++)
      {
        // Wypisujemy wszystkie atrybuty
        Console.WriteLine(attributes[i]);
        // Dodatkowo uzyskamy dostęp do opisu naszego atrybutu
        ExampleAttribute ea = (ExampleAttribute)attributes[i];
        Console.WriteLine("Info: {0}", ea.message);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Refleksja.ExampleAttribute
      // Info: Informacja o mojej klasie
    }
  }
  [AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
  public class ExampleAttribute : Attribute
  {
    public readonly string message;
    private string topic;
    public ExampleAttribute(string Message)
    {
      this.message = Message;
    }
    public string Topic
    {
      get
      {
        return topic;
      }
      set
      {
        topic = value;
      }
    }
  }
  [ExampleAttribute("Informacja o mojej klasie")]
  class MyClassToGetAttributeInfo
  {
  }
}
Refleksja dla przykładu z poprzedniego rozdziału:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace RefleksjaWlasnyAtrybut
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Rectangle r = new Rectangle(2.5, 3.5);
      Type type = typeof(Rectangle);
      // W pierwszym kroku sprawdzimy atrybuty klasy
      Console.WriteLine("Atrybuty klasy:");
      foreach (Object item in type.GetCustomAttributes(false))
      {
        DebugInfo di = item as DebugInfo;
        if (di != null)
        {
          Console.WriteLine("Numer błędu: {0}", di.CodeNumber);
          Console.WriteLine("Programista: {0}", di.DeveloperName);
          Console.WriteLine("Przegląd kodu: {0}", di.LastReviewData);
          Console.WriteLine("Info: {0}", di.message);
        }
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Atrybuty metod:");
      // W pierwszej kolejności pobieramy wszystkie metody
      foreach (MethodInfo method in type.GetMethods())
      {
        foreach (Attribute a in method.GetCustomAttributes(true))
        {
          DebugInfo di = a as DebugInfo;
          if (di != null)
          {
            Console.WriteLine("Numer błędu: {0}", di.CodeNumber);
            Console.WriteLine("Programista: {0}", di.DeveloperName);
            Console.WriteLine("Przegląd kodu: {0}", di.LastReviewData);
            Console.WriteLine("Info: {0}", di.message);
          }
        }
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Atrybuty klasy:
      // Numer bledu: 23
      // Programista: Pawel
      // Przeglad kodu: 27/11/2015
      // Info: Zly zwracany typ
      // Numer bledu: 223
      // Programista: Pawel
      // Przeglad kodu: 29/11/2015
      // Info: Nieprzypisana wartosc
      // Atrybuty metod:
      // Numer bledu: 11
      // Programista: Pawel
      // Przeglad kodu: 22/11/2015
      // Info: Zly zwracany typ
    }
  }
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Class |
    AttributeTargets.Constructor |
    AttributeTargets.Method |
    AttributeTargets.Field |
    AttributeTargets.Property,
    AllowMultiple = true)]
  public class DebugInfo : Attribute
  {
    // pola prywatne
    private int codeNumber;
    private string developerName;
    private string lastReviewData;
    public string message;
    public DebugInfo(int code, string dev, string d)
    {
      this.codeNumber = code;
      this.developerName = dev;
      this.lastReviewData = d;
    }
    // właściowości, które dają nam dostęp do pól prywatnych
    // ich użycie będzie potrzebne podczas korzystania z mechanizmu refleksji
    // ale o tym w kolejnym rozdziale
    public int CodeNumber
    {
      get
      {
        return codeNumber;
      }
    }
    public string DeveloperName
    {
      get
      {
        return developerName;
      }
    }
    public string LastReviewData
    {
      get
      {
        return lastReviewData;
      }
    }
  }
  [DebugInfo(23, "Paweł", "27/11/2015", message = "Zły zwracany typ")]
  [DebugInfo(223, "Paweł", "29/11/2015", message = "Nieprzypisana wartość")]
  class Rectangle
  {
    protected double length;
    protected double width;
    public Rectangle(double l, double w)
    {
      length = l;
      width = w;
    }
    [DebugInfo(11, "Paweł", "22/11/2015", message = "Zły zwracany typ")]
    public double GetArea()
    {
      return length * width;
    }
  }
}

Instancja klasy

Do tej pory omawiając refleksję chcieliśmy uzyskać dostęp jedynie do atrybutów i informacji o nich. W poniższym przykładzie omówimy sposób utworzenia instancji danej klasy a także dostęp do właściwości oraz wywołamy metody tej klasy.

using System;
using System.Reflection;
namespace RefleksjaInstancjaKlasy
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var dog = Activator.CreateInstance(typeof(Dog)) as Dog;
      // Dostęp do właściowości klasy
      PropertyInfo[] properties = dog.GetType().GetProperties();
      PropertyInfo prep1 = properties[0];
      PropertyInfo prep2 = properties[1];
      // Ustawiamy wartość poszczególnych pól
      prep1.SetValue(dog, 3);
      prep2.SetValue(dog, "wilczur");
      // Wyświetlenie tych wartości
      Console.WriteLine(prep1.GetValue(dog, null));
      Console.WriteLine(prep2.GetValue(dog, null));
      // Dostęp do konstruktora
      var defaultConstr = typeof(Dog).GetConstructor(new Type[0]);
      var paramConstr = typeof(Dog).GetConstructor(new[] { typeof(int) });
      // Wywołanie konstruktorów
      var defConstrTest = (Dog)defaultConstr.Invoke(null);
      var secConstrTest = (Dog)paramConstr.Invoke(new object[] { 45 });
      // Wyświetlenie wartości po wywołaniu konstruktorów
      Console.WriteLine("Pierwszy konstruktor, liczba nóg: {0}", defConstrTest.NumberOfLegs);
      Console.WriteLine("Drugi konstruktor, liczba nóg: {0}", secConstrTest.NumberOfLegs);
      // Dostęp do metod
      var TestMethod = typeof(Dog).GetMethod("SetDogsBread");
      var InvokeMethod = (Dog)TestMethod.Invoke(dog, new object[] { "Mieszaniec" });
      Console.ReadKey();
      
      // Wynik działania programu
      // 3
      // wilczur
      // Pierwszy konstruktor, liczba nóg: 0
      // Drugi konstruktor, liczba nóg: 45
      // Refleksja! - Rasa psa: Mieszaniec
    }
  }
  class Dog
  {
    public int NumberOfLegs { get; set; }
    public string Breed { get; set; }
    public Dog()
    {
    }
    public Dog(int number)
    {
      NumberOfLegs = number;
    }
    public void SetDogsBread(string breed)
    {
      this.Breed = breed;
      Console.WriteLine("Refleksja! - Rasa psa: {0}", breed);
    }
    public void SetLegsNumber(int number)
    {
      this.NumberOfLegs = number;
    }
    public void Display()
    {
      Console.Write("Liczba nóg: {0}", NumberOfLegs);
      Console.WriteLine("Rasa psa: {0}", Breed);
    }
  }
}