Paweł Łukasiewicz
2015-03-27
Paweł Łukasiewicz
2015-03-27
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Plik jest zbiorem danych przechowywanych na dysku z określoną nazwą i ścieżką katalogu. Gdy plik jest otwarty do odczyty lub zapisu staje się strumieniem.

Strumień to w zasadzie sekwencja bajtów. Wyróżniamy dwa główne strumienie: strumień wejściowy oraz strumień wyjściowy. Strumień wejściowy służy do odczytu danych z pliku, strumień wyjściowy jest używany do zapisywania do pliku.

Klasa I/O

Przestrzeń nazw System.IO posiada wiele klas, które są wykorzystywane do operacji na plikach takich jak tworzenie czy usuwanie plików, odczyt i zapis danych czy zamykanie pliku po skończonej operacji.

Poniższa tabela zawiera kilka powszechnie używanych nie abstakcyjnych klas w przestrzeni nazw System.IO:
Klasa I/O Opis
BinaryReader odczyt danych ze strumienia binarnego
BinaryWriter zapis danych w formacie binarnym
BufferedStream pamieć tymczasowa dla strumienia bajtów
Directory pozwala na zmianę struktury katalogów
DirectoryInfo służy do wykonywania operacji na katalogach
DriveInfo zawiera informację o dyskach
File pomaga w operacjach na plikach
FileInfo służy do wykonywania operacji na plikach
FileStream służy do odczytu i zapisu do dowolnego miejsca w pliku
MemoryStream służy do losowego dostępu do danych strumieniowych przechowywanych w pamięci
Path wykonuje operacje na ścieżce dostępu
StreamReader używamy do odczytywania znaków ze strumienia bajtów
StreamWriter używamy do zapisywania znaków do strumienia bajtów
StringReader służy do odczytu znaków z bufora ciągu znaków
StringWriter służy do zapisu znaków do bufora ciągu znaków

Klasa FileStream

Klasa FileSystem, która jest zdefiniowana w przestrzeni nazw System.IO pomaga w odczycie oraz zapisie danych. Klasa ta dziedziczy z klasy abstrakcyjnej Stream.

Musisz utworzyć obiekt FileStream aby utworzyć nowy plik lub otworzyć istniejący. Składa pozwalająca na utworzenie obiektu FileStream jest następująca:
FileStream nazwa_obiektu = new FileStream(nazwa_pliku, typ_wyliczeniowy FileMode, typ_wyliczeniowy FileAccess, typ_wyliczeniowy FileShare);
Dla przykładu utwórzmy obiekt o nazwie fs pozwalający na odczytanie danych z pliku przyklad.txt:
FileStream fs = new FileStream("przyklad.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
Dokonajmy analizy każdego z powyższych typów wyliczeniowych:

FileMode zawiera następujące metody:
 • Append - otwiera istniejący plik i ustawia kursor na końcu dokumentu lub tworzy nowy plik jeżeli ten nie istnieje;
 • Create - tworzy nowy plik;
 • CreateNew - informuje system operacyjnym o tym, że powinien utworzyć nowy plik;
 • Open - otwiera istniejący plik;
 • OpenOrCreate - informuje system operacyjny o tym, że powinien otworzyć plik jeżeli już istnieje, w przeciwnym wypadku powinien stworzyć nowy plik;
 • Truncate - otwiera istniejący plik oraz go czyści (plik zajmuje 0 bajtów).

FileAccess zawiera następujące metody: Read, ReadWrite oraz Write.

FileShare zawiera następujące metody:
 • Inheritable - pozwala przekazać dziedziczenie do procesów potomnych;
 • None - nie pozwala na dzielenie się obecnym plikiem;
 • Read - pozwala na otwarcie pliku w celu odczytania jego zawartości;
 • ReadWrite - pozwala na otwarcie pliku w celu jego odczytania oraz zapisania;
 • Write - pozwala na otwarcie pliku w celu jego zapisania.

Przykład użycia klasy FileStream:
using System;
using System.IO;
namespace IOFIleStream
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FileStream fs = new FileStream("text.txt", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        fs.WriteByte((byte)i);
      }
      // Cofamy się na początek naszego pliku
      fs.Position = 0;
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        Console.Write(fs.ReadByte() + " ");
      }
      // Zamykamy nasz plik
      fs.Close();
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      //0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    }
  }
}
Poprzedni przykład pokazuje jedynie proste operacje dokonywane na plikach. Jednakże, żeby w pełni wykorzystać klasę System.IO należy znacznie bardziej zagłębić się w ten temat.