Paweł Łukasiewicz
2015-03-25
Paweł Łukasiewicz
2015-03-25
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wyrażenie regularne to wzór, który może być porównany z tekstem wejściowym. Platforma .NET dostarcza narzędzia, które są w stanie dokonać takich dopasowań. Wzór składa się z jednego lub większej ilości znaków, operatorów czy całych konstrukcji.

Klasa Regex

Klasa Regex jest używana do reprezentowania wyrażeń regularnych. Poniżej lista powszechnie używanych metod z tej klasy:
Metoda Znaczenie
public bool IsMatch(string input) sprawdza czy wyrażenie regularne określone w konstruktorze klasy Regex znajdzie dopasowanie w określonym ciągu wejściowym
public bool IsMatch(string input, int startat) sprawdza czy wyrażenie regularne określone w konstruktorze klasy Regex znajdzie dopasowanie w określonym ciągu wejściowym począwszy od określonej pozycji
public static bool IsMatch(string input, string pattern) sprawdza czy określone wyrażenie regularne znajdzie dopasowanie w podanym ciągu wejściowym
public MatchCollection Matches(string input) przeszukuje określony ciąg wejściowy w celu znalezienia wszystkich wystąpień wyrażenia regularnego
public string Replace(string input, string replacement) zastępuje wszystkie wystąpienia wzorca określonym ciągiem zastępcznym
public string[] Split(string input) dzieli ciąg wejściowy na tablicę podciągów na pozycjach określonych wzorem wyrażenia regularnego
W celu uzyskania kompletnej listy właściowości i metod klasy Regex proszę skorzystać z oficjalnej dokumentacji Microsoft.
Przykłady zastosowania powyższych metod:
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace WyrazeniaRegularne
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Jedno przykładowe zdanie potrzebne do testu";
      Console.WriteLine("Słowa zaczynające się od 'p': ");
      PokazDopasowania(str, @"\bp\S*");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Następny przykład: ");
      Console.WriteLine();
      str = "kolorowa krowa kłuje kijem krzywą kozę";
      Console.WriteLine("Słowa zaczynające się od 'k' a kończące na 'a': ");
      PokazDopasowania(str, @"\bk\S*a\b");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Następny przykład: ");
      Console.WriteLine();
      str = "Witaj  Drogi     Użytkowniku!";
      // Wyjaśnienie poniższego zapisu \\s+
      // \s - poszukiwanie białych znaków
      // + - więcej niż jeden znak - dlatego po zamianie mamy odstęp między wyrazami
      string wzor = "\\s+";
      string zamiana = " ";
      Regex rgx = new Regex(wzor);
      string wynik = rgx.Replace(str, zamiana);
      Console.WriteLine("Oryginał: {0}", str);
      Console.WriteLine("Po zmianie: {0}", wynik);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      //Slowa zaczynajace sie od 'p':
      //Wyrazenie: \bp\S*
      //przykladowe
      //potrzebne
      //Nastepny przyklad:
      //Slowa zaczynajace sie od 'k' a konczace na 'a':
      //Wyrazenie: \bk\S*a\b
      //kolorowa
      //krowa
      //Nastepny przyklad:
      //Oryginal: Witaj  Drogi     Uzytkowniku!
      //Po zmianie: Witaj Drogi Uzytkowniku!
    }
    static void PokazDopasowania(string text, string wyrazenie)
    {
      Console.WriteLine("Wyrażenie: {0}", wyrazenie);
      MatchCollection mc = Regex.Matches(text, wyrazenie);
      foreach (Match d in mc)
      {
        Console.WriteLine(d);
      }
    }
  }
}