Paweł Łukasiewicz
2024-02-15
Paweł Łukasiewicz
2024-02-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Batch write to proces pozwalający na dodawanie i usuwanie wielu elementów jednocześnie. Metoda BatchWriteItem pozwala na dodawanie i usuwanie wielu elementów z jednej lub wielu tabel w jednym wywołaniu. Kroki, które są wymagane do wykonania te operacji (poza standardowymi) to utworzenie instancji klasy BatchWriteItemRequest wraz z opisem operacji (PUT lub DELETEBatchWriteItem z wykorzystaniem powyższego żądania jako parametru tej metody. Ostatni krok to sprawdzenie odpowiedzi – co mam na myśli? Powinniśmy sprawdzić czy w odpowiedzi są jakieś nieprzetworzone elementy żądania. Dodatkowo (o czym pisałem już wcześniej), DynamoDB ogranicza rozmiar żądania i liczbę operacji, które można określić w żądaniu. Jeżeli przekroczymy te limity dojdzie do odrzucenia żądania przez DynamoDB.

Mając w głowie poprzednie wpisy stwórzcie proszę dodatkową tabelę, niech to będzie np. Orders. W ramach naszego przykładu dodamy kolejny element do tabeli CarCatalog a w tym samym żądaniu do drugiej tabeli dodamy informacje o zamówieniach przy czym jedno z nich usuniemy, żeby sprawdzić możliwości metody BatchWriteItem. W kodzie możecie utworzyć sobie pomocniczą metodę do tworzenia nowych tabel gdzie podmienimy tylko nazwę tabeli i zdefiniujemy atybuty (spójrzcie poniżej):

private async Task<ActionResult<string>> CreateSampleTable()
{
  var request = new CreateTableRequest
  {
    TableName = TableName3, // Podmieniamy nazwę parametru na 'kolejną tabelę'
    AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>() // określamy atrybuty
    {
      new AttributeDefinition
      {
        AttributeName = "Id",
        AttributeType = "N"
      },
      new AttributeDefinition
      {
        AttributeName = "CarOrder",
        AttributeType = "N"
      },
      new AttributeDefinition
      {
        AttributeName = "Message",
        AttributeType = "S"
      },
      new AttributeDefinition
      {
        AttributeName = "KeywordTags",
        AttributeType = "S"
      }
    },
    KeySchema = new List<KeySchemaElement>
    {
      new KeySchemaElement
      {
        AttributeName = "Id",
        KeyType = "HASH" // partition key
      },
      new KeySchemaElement
      {
        AttributeName = "ReplyDateTime",
        KeyType = "RANGE" //sort key
      }
    },
    ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
    {
      ReadCapacityUnits = 5,
      WriteCapacityUnits = 10
    }
  };

  var response = await _amazonDynamoDB.CreateTableAsync(request);

  var tableDescription = response.TableDescription;

  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.AppendLine($"Tabela: {tableDescription.TableName} | Status: {tableDescription.TableStatus}");
  sb.AppendLine($"ReadCapacityUnit: {tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits}");
  sb.AppendLine($"WriteCapacityUnit: {tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits}");

  WaitUntilTableReady(TableName3);

  return sb.ToString();
}
Po wykonaniu powyższego kodu możemy sprawdzić czy rzeczywiście tabela została utworzona a my mamy do dyspozycji dwie tabele: DynamoDB: tworzenie nowej tabeli Drugi krok to przygotowanie kodu:
public async Task<ActionResult<string>> WriteItemBatch()
{
  var request = new BatchWriteItemRequest()
  {
    RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
    {
      {
        TableName1, new List<WriteRequest>
        {
          new WriteRequest
          {
            PutRequest = new PutRequest
            {
              Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
              {
                { "Id", new AttributeValue {N = "2"} },
                { "Brand", new AttributeValue {S = "Audi"} },
                { "Model", new AttributeValue{S = "R8"} },
                { "Color", new AttributeValue {S = "Progressive Red"} },
                { "Price", new AttributeValue { S = "1 064 000"} },
              }
            }
          }
        }
      },
      {
        TableName2, new List<WriteRequest>
        {
          new WriteRequest
          {
            PutRequest = new PutRequest
            {
              Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
              {
                { "Id", new AttributeValue {N = "1"} },
                { "CarOrder", new AttributeValue {N = "2"} },
                { "Message", new AttributeValue{S = "You order has beed completed!"} },
                { "KeywordTags", new AttributeValue {S = "Audi R8, Progressive Red, 1 064 000"} },
              }
            }
          },
          new WriteRequest
          {
            DeleteRequest = new DeleteRequest
            {
              Key = new Dictionary<string, AttributeValue>
              {
                { "Id", new AttributeValue {N = "2"} },
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  };

  var response = await _amazonDynamoDB.BatchWriteItemAsync(request);

  return Json(response);
}
Po wykonaniu powyższego kodu możemy zobaczyć, że wszystkie elementy zostały poprawnie przeprocesowane: DynamoDB: odpowiedz z metody BatchWriteItem

W kolejnym wpisie pobierzemy wiele elementów z jednej lub wielu tabel.