Paweł Łukasiewicz
2015-09-15
Paweł Łukasiewicz
2015-09-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Dlaczego warto z niego korzystać?

W tym artykule postaramy się zrozumieć podstawy wzorca fabryki (Factory Pattern), poznamy jakie są korzyści użycia tego wzorca oraz jak może zostać zaimplementowany w języku C#.


Wprowadzenie

Jest praktycznie niemożliwe, aby utworzyć aplikację składającą się tylko z dwóch klas. Zazwyczaj aplikacja składa się z wielu klas, każda klasa jest odpowiedzialna za żądaną funkcjonalność. Oznacza to, że jest praktycznie niemożliwe, żeby klasy nie komunikowały się ze sobą. Może to być osiągnięte w bardzo prosty sposób, jeżeli pozwolimy klasie na utworzenie instancji klasy której potrzebujemy, będziemy w stanie wywoływać potrzebne metody.

Załóżmy, że mamy klasę A, która ma wywołać metodę z klasy B. Wystarczy, że obiekt klasy B będzie umieszczony wewnątrz A. Będziemy wówczas mogli wywołać metodę, której potrzebujemy. Dla łatwiejszej interpretacji problemu proszę spojrzeć na poniższy kod:

// Definicja klasy A
public class A
{
  // wewnątrz klasy A mamy obiekt B
  private B b;
  // w kontstruktorze A tworzymy obiekt klasy B
  public A()
  {
    b = new B();
  }
  // Metoda klasy korzysta z obiektu klasy B i wywołuje metodę z tej klasy
  public void EndTheIssue()
  {
    b.DoTaskOne();
  }
}
// Definicja klasy B
public class B
{
  // Wykonanie zadanie
  public void DoTaskOne()
  {
    Console.WriteLine("Zakończ zadanie");
  }
}
Podejście zapreznetowane wyżej będzie działać ale ma pewne wady. Pierwszym z nich jest fakt, że klasa taka musi wiedzieć o każdej klasie, którą chce wykorzystać. Spowoduje to, że zarządzanie taką aplikacją będzie naprawdę trudne. Ponadto takie podejście powoduje znaczy wzrost połączeń pomiędzy klasami.

Z punktu widzenia najlepszych praktyk, za każdym razem kiedy projektujemy nasze klasy powinniśmy mieć na uwadze zasadę odwracania zależności (Dependency Inversion Principle) jeżeli chodzi o zależności między klasami. Zasada ta mówi, że moduły wyższego poziomu powinny zależeć od abstrakcji a nie od modułów niskiego poziomu. Odsyłam do artykułu w którym problem ten został omówiony zdecydowanie szerzej -> C# - Dependency Inversion Principle, Inversion of Control, Dependency Injection
Należy więc projektować nasze klasy w taki sposób, aby były one zależne od interfejsów i klas abstakcyjych a nie od implementacji konkretnej klasy.

Dlatego też klasy, które widzieliście w poprzednim przykładzie zostaną przeprojektowane. W pierwszej kolejności należy utworzyć interfejs, który A użyje do wywołania metody DoTaskOne(). Klasa B powinna implementować ten interfejs. Po zmianach klasy z powyższego przykładu wyglądają tak:
// interfejs to tylko definicja
interface IDoTask
{
  void DoTaskOne();
}
// Definicja klasy B, która implementuje metodę interfejsu
public class B : IDoTask
{
  // Wykonanie zadanie
  public void DoTaskOne()
  {
    Console.WriteLine("Zakończ zadanie");
  }
}
public class A
{
  private IDoTask task;
  public A()
  {
    // jak utworzyć nowy obiekt w tym miejscu?
    // wywołanie task = new B();
    // wydaje się niewłaściwe
  }
  // Metoda klasy korzysta z interfejsu i wywołuje...o tym za chwilę
  public void EndTheIssue()
  {
    task.DoTaskOne();
  }
}
Powyższy przykład pokazuje klasy, które zostały zaprojektowane w bardzo dobry sposób. Moduły wyższego poziomu zależą od abstrakcji a moduły niższego poziomu implementacją tą abstrakcję. Ale, ale…jak zamierzamy utworzyć obiekt klasy B? Powinniśmy zrobić jak w poprzednim przykładzie, tj. utworzyć nowy obiekt B w konstruktorze klasy A? Czy jednak nie wpłynęłoby to na utracenie zachowania zasady odwracania zależności?

W tym właśnie miejscu przydatny będzie wyżej wspomniany wzorzec fabryki (Factory Patern). Wzorzec ten całkowicie ukrywa proces tworzenia obiektów oraz czyni abstrakcyjnym naszą odpowiedzialność za tworzenie klas z klas klienta. Główną zaletą takiego podejścia jest to, iż kod klienta jest całkowicie nieświadomy procesa tworzeniu klas zależnych. Aby dokonać tego w naszym powyższym przykładzie należy w wprowadzić następujące zmiany:
// interfejs to tylko definicja
interface IDoTask
{
  void DoTaskOne();
}
public class FactoryPatern
{
  // metoda zwracająca konkretne wykonanie
  // w naszym przypadku chodzi o obiekt klasy B
  public B GetConcreteDoable()
  {
    return new B();
  }
}
// Definicja klasy B, która implementuje metodę interfejsu
public class B : IDoTask
{
  // Wykonanie zadanie
  public void DoTaskOne()
  {
    Console.WriteLine("Zakończ zadanie");
  }
}
public class A
{
  private IDoTask task;
  public A()
  {
    // tworzymy nowy obiekt klasy FactoryPatern
    FactoryPatern fp = new FactoryPatern();
    // zwracamy konkretną implemtancję, w naszym wypadku to obiekt klasy B
    task = fp.GetConcreteDoable();
    // następnie możemy wywołać w naszej klasie metodę z klasy B
    task.DoTaskOne();
    Console.ReadKey();
  }
}
Takie luźne powiązanie pomiędzy klasami jest również korzystne z punktu widzenia rozwoju aplikacji. Wykorzystując ten wzorzec również klient ma możliwość używania wielu klas zależnych tak długo jak wszystkie klasy implementują przygotowany interfejs.


Użycie kodu

Przykład wykorzystany nie miał niczego wspólnego z rzeczywistością. Aby lepiej zrozumieć ten wzorzec spróbujmy przygotować prostą aplikację, która będzie rozwiązwała problem możliwy w rzeczywistości. Załóżmy, że mamy przygotować sklep internetowy, który pozwala na dwa rodzaje płatności. Pierwsza z metod będzie nazywała się BankOne a druga to BankTwo. Pierwsza z metod pobiera dodatkowo 2% z karty kredytowej jeżeli zamówienie jest mniejsze niż 50zł oraz 1% jeżeli zamówienie jest wyższe niż 1%. Z kolei metoda druga pobiera za każdym razem 1.5% prowizji.

Przystąpmy do przygotowania aplikacji. W pierwszej kolejności przygotujemy definicję naszych produktów:

public class Product
{
  public string Name { get; set; }
  public string Description { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
}
Kolejny krok to przygotowanie interfejsu IPaymentGateway, który będzie w sobie zawierał deklarację metody płatności.
interface IPaymentGateway
{
  void MakePayment(Product product);
}
W świecie rzeczywistym powinniśmy jeszcze przekazywać informacje o kliencie dokonującym zakupu. Aby uprościć przykład dane takie nie będą przekazywane.

Kolejny krok to przygotowanie klas zawierających metody do wykonania płatności bankowych:
public class BankOne : IPaymentGateway
{
  public void MakePayment(Product product)
  {
    // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą pierwszego sposobu
    Console.WriteLine("Pierwszy rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
  }
}
public class BankTwo : IPaymentGateway
{
  public void MakePayment(Product product)
  {
    // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą drugiego sposobu
    Console.WriteLine("Drugi rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
  }
}
Teraz przyszedł czas na utworzenie klasy fabryki, która będzie zarządzała szczegółowym tworzniem tych obiektów. Aby być w stanie zidentyfikować, który mechanim płatności wybrał użytkownik utworzymy prosty typ wyliczeniowy EPaymentMethod:
enum EPaymentMethod
{
  BANK_ONE,
  BANK_TWO
}
Klasa naszej fabryki będzie używała tego typu wyliczeniowego aby zidentyfikować, który obiekt powinien zostać utworzony. Spójrzmy na poniższy przykład:
public class PaymentGatewayFactory
{
  public virtual IPaymentGateway CreatePaymentGateway(EPaymentMethod method, Product prod)
  {
    IPaymentGateway gateway = null;
    switch (method)
    {  
      case EPaymentMethod.BANK_ONE:
        gateway = new BankOne();
        break;
      case EPaymentMethod.BANK_TWO:
        break;
        gateway = new BankTwo();
      default:
        break;
    }
    return gateway;
  }
}
Czym zajmuje się powyższa klasa? Powyższa klasa przyjmuje rodzaj płatności dokonany przez użytkownika a następnie na podstawie tego wyboru tworzy konkrenty obiekt.
Spójrzmy jeszcze na przykład, który pokazuje w jaki sposób kod klienta pozwala na użycie wzorca projektowego fabryki:
public class PaymentProcessor
{
  IPaymentGateway gateway = null;
  // Dokonywanie płatności
  // Wywołanie metody CreatePaymentGateway(...) zwraca nam obiekt utworzony
  // w zależności od wyboru rodzaju płatności przez klienta
  public void MakePayment(EPaymentMethod method, Product product)
  {
    PaymentGatewayFactory factory = new PaymentGatewayFactory();
    this.gateway = factory.CreatePaymentGateway(method, product);
    this.gateway.MakePayment(product);
  }
}
Możecie zauważyć, że klasa klienta nie zależy od konkretnej implementacji klasy, która jest odpowiedzialna za wykonanie opłaty za zakupiony produkt, tj. BankOne oraz BankTwo. Cała logika jest wydzielona do abstrakcji a schemat taki pokazuje użycie wzorca fabryki.

Wzorzec ten (Factory Pattern) jest bardzo przydatny, kiedy chcemy utrzymać kod klienta oddzielnie od klas zależnych. Pozwala to na dużo łatwiejsze zarządzanie całą aplikacją oraz jednocześnie na łatwe rozszerzanie istniejących oraz tworzenie nowych klas bez wpływu na te już istniejące oraz na kod klienta.

Poniżej całkowity przykład do przetestowania. Wszystko zostało umieszczone w jednym miejscu, jedno pod drugim przez co może być nieco nieczytelne – jest to tylko przykład testowy. W normalnym projekcie należy wydzielać klasy, interfejsy czy typy wyliczeniowe. Wpłynie to w bardzo dużym stopniu na czytelność oraz będzie dużo łatwiejsze w zarządzaniu całym kodem.
using System;
namespace BankExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Tworzenie instancji klasy w której znajduje się metoda do dokonania płatności
      PaymentProcessor pre = new PaymentProcessor();
      // Definiujemy produkt - to jest tylko przykład
      Product prod = new Product();
      prod.Name = "Audi RS6";
      prod.Price = 560000;
      prod.Description = "Bardzo szybkie rodzinne kombi";
      // Dokonujemy płatności pierwszym sposobem.
      // W razie problemów z analizą kodu zachęcam do ponownego zapoznania się z artykułem
      // oraz dokładnego prześledzenia krok po kroku co dzieje się w kodzie
      pre.MakePayment(EPaymentMethod.BANK_ONE, prod);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Pierwszy rodzaj platnosci za Audi RS6, kwota 560000
    }
  }
  public enum EPaymentMethod
  {
    BANK_ONE,
    BANK_TWO
  }
  public class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
  public interface IPaymentGateway
  {
    void MakePayment(Product product);
  }
  public class BankOne : IPaymentGateway
  {
    public void MakePayment(Product product)
    {
      // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą pierwszego sposobu
      Console.WriteLine("Pierwszy rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
    }
  }
  public class BankTwo : IPaymentGateway
  {
    public void MakePayment(Product product)
    {
      // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą drugiego sposobu
      Console.WriteLine("Drugi rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
    }
  }
  public class PaymentGatewayFactory
  {
    public virtual IPaymentGateway CreatePaymentGateway(EPaymentMethod method, Product prod)
    {
      IPaymentGateway gateway = null;
      switch (method)
      {
        case EPaymentMethod.BANK_ONE:
          gateway = new BankOne();
          break;
        case EPaymentMethod.BANK_TWO:
          break;
          gateway = new BankTwo();
        default:
          break;
      }
      return gateway;
    }
  }
  public class PaymentProcessor
  {
    IPaymentGateway gateway = null;
    // Dokonywanie płatności
    // Wywołanie metody CreatePaymentGateway(...) zwraca nam obiekt utworzony
    // w zależności od wyboru rodzaju płatności przez klienta
    public void MakePayment(EPaymentMethod method, Product product)
    {
      PaymentGatewayFactory factory = new PaymentGatewayFactory();
      this.gateway = factory.CreatePaymentGateway(method, product);
      this.gateway.MakePayment(product);
    }
  }
}


GoF (Gang of Four)

GoF definiuje metodę fabryki jako: Zdefiniuj interfejs do tworzenia obiektów, jednakże pozwól aby podklasy decydowały, którą klasę zainicjować. Factory Method (metoda fabryki) pozwala klasie na odłożenie inicjowania do podklasy.
Spójrzymy na poniższy diagram:

Wzorzec fabryki
Co reprezentują powyższe klasy?

 • Product: definiuje interfejs obiektów tworzonych metodą fabryki (IPaymentGateway);
 • ConcreteProduct: implementuje interfejs Produkt (BankOne, BankTwo);
 • Creator: deklaruje metodę fabryki, która zwraca obiektu typu Produkt;
 • ConcreteCreator: przesłania metodę fabryki, aby zwrócić instancje ConcreteProdukt.
Jeżeli teraz porównamy naszą obecną implementację oraz implemetancję GoF dla metody fabryki, mamy interfejs IPaymentGateway, który jest interfejsem obiektu, który tworzy metoda wytwórcza. Mamy dwie klasy BankOne oraz BankTwo, które są konkretnymi produktami, tj. ConcreteProducts. Jak dla klas fabryki, używamy jednej klasy fabryki PaymentGatewayFactory zamiast tworzenia hierarchii. Jednak, gdy spojrzymy nieco bliżej zobaczymy, że nasza klasa fabryki jest w rzeczywistości klasą tworzącą wzorzec GoF. Jedyną różnicą jest to, że zamiast czystej abstrakcji, nasza klasa wykazuje niektóre z zachowań abstrakcji.

Jak zatem możemy włączyć oraz użyć ConcreteCreator do naszego projektu? Załóżmy, że chcemy utworzyć bardziej konkretne klasy pozwalające na płatności, które będą używane w innych częściach naszej aplikacji. Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności dodać nowe wartości do typów wyliczeniowych jak na poniższym przykładzie:
public enum EPaymentMethod
{
  BANK_ONE,
  BANK_TWO,
  PAYPAL,
  PRZELEWY24
}
Teraz możemy posiadać jedną klasę dziedziczącą po PaymentGatewayFactory, która będzie zawierała definicje dla nowych sposobów płatności:
public class PaymentGatewayFactory2 : PaymentGatewayFactory
{
  public virtual IPaymentGateway CreatePaymentGateway(EPaymentMethod method, Product prod)
  {
    IPaymentGateway gateway = null;
    switch (method)
    {
      case EPaymentMethod.PAYPAL:
        // obsługa przelewów przez system Paypal
        break;
      case EPaymentMethod.PRZELEWY24:
        // obsługa przelewów przez system Przelewy24
        break;
      default:
        // jeżeli nie realizujemy nowego sposobu płatności wywołujemy metodę bazową,
        // która obsługuje pozostałe rodzaje płatności
        base.CreatePaymentGateway(method, prod);
        break;
    }
    return gateway;
  }
}
Jeżeli teraz chcemy używac nowego sposobu płatności musimy jedynie utworzyć nowy obiekt PaymentGatewayFactory2 zamiast PaymentGatewayFactory. Dzięki temu nasz klient będzie miał dostęp do wszystkich 4 rodzajów płatności:
using System;
namespace BankExampleGoF
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Tworzenie instancji klasy w której znajduje się metoda do dokonania płatności
      PaymentProcessor pre = new PaymentProcessor();
      // Definiujemy produkt - to jest tylko przykład
      Product prod = new Product();
      prod.Name = "Audi RS6";
      prod.Price = 560000;
      prod.Description = "Bardzo szybkie rodzinne kombi";
      // Dokonujemy płatności pierwszym sposobem.
      // W razie problemów z analizą kodu zachęcam do ponownego zapoznania się z artykułem
      // oraz dokładnego prześledzenia krok po kroku co dzieje się w kodzie
      pre.MakePayment(EPaymentMethod.PAYPAL, prod);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Pierwszy rodzaj platnosci za Audi RS6, kwota 560000
    }
  }
  public enum EPaymentMethod
  {
    BANK_ONE,
    BANK_TWO,
    PAYPAL,
    PRZELEWY24
  }
  public class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
  public interface IPaymentGateway
  {
    void MakePayment(Product product);
  }
  public class BankOne : IPaymentGateway
  {
    public void MakePayment(Product product)
    {
      // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą pierwszego sposobu
      Console.WriteLine("Pierwszy rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
    }
  }
  public class BankTwo : IPaymentGateway
  {
    public void MakePayment(Product product)
    {
      // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą drugiego sposobu
      Console.WriteLine("Drugi rodzaj płatności za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
    }
  }
  // W klasie zdefiniowana jest logika obsługi starego rodzaju płatności
  public class PaymentGatewayFactory
  {
    public virtual IPaymentGateway CreatePaymentGateway(EPaymentMethod method, Product prod)
    {
      IPaymentGateway gateway = null;
      switch (method)
      {
        case EPaymentMethod.BANK_ONE:
          gateway = new BankOne();
          break;
        case EPaymentMethod.BANK_TWO:
          break;
          gateway = new BankTwo();
        default:
          break;
      }
      return gateway;
    }
  }
  public class PaymentGatewayFactory2 : PaymentGatewayFactory
  {
    public virtual IPaymentGateway CreatePaymentGateway(EPaymentMethod method, Product prod)
    {
      IPaymentGateway gateway = null;
      switch (method)
      {
        case EPaymentMethod.PAYPAL:
          // obsługa przelewów przez system Paypal
          break;
        case EPaymentMethod.PRZELEWY24:
          // obsługa przelewów przez system Przelewy24
          break;
        default:
          // jeżeli nie reazlizujemy nowego sposobu płątności wywołujemy metodę bazową,
          // która obsługuje pozostałe rodzaje płatności
          base.CreatePaymentGateway(method, prod);
          break;
      }
      return gateway;
    }
  }
  public class PaymentProcessor
  {
    IPaymentGateway gateway = null;
    // Dokonywanie płatności
    // Wywołanie metody CreatePaymentGateway(...) zwraca nam obiekt utworzony
    // w zależności od wyboru rodzaju płatności przez klienta
    public void MakePayment(EPaymentMethod method, Product product)
    {
      PaymentGatewayFactory2 factory = new PaymentGatewayFactory2();
      this.gateway = factory.CreatePaymentGateway(method, product);
      // w przkładzie, który został przygotowany nie została przygotowana metoda do "obsługi"
      // płatności przez PayPal - w tym miejscu wyskoczy nam błąd. Aby tego uniknać należy
      // przygotować metodę jak poniżej...
      // oraz w klasie PaymentGatewayFactory2, metodzie: CreatePaymentGateway
      // dodać kod - > gateway = new Paypal();
      this.gateway.MakePayment(product);
    }
  }
  public class Paypal : IPaymentGateway
  {
    public void MakePayment(Product product)
    {
      // Metoda to pozwala na dokonanie płatności za pomocą trzeciego sposobu
      Console.WriteLine("Trzeci rodzaj płatności (PayPal) za {0}, kwota {1}", product.Name, product.Price);
    }
  }
}
W powyższym przykładzie nasz Creator, tj. metoda wytwórcza nie jest czystą klasą abstrakcyjną, gdyż dostarcza nam pewną funkcjonalność, która jednak może być przesłonięta przez konkretną fabrykę, która z niej dziedziczy.