Paweł Łukasiewicz
2015-08-14
Paweł Łukasiewicz
2015-08-14
Udostępnij Udostępnij Kontakt

Delegaty są bardzo potężnym narzędziem dostępnym w środowisku .NET. W tym artykule przypomnę po krótce zastosowanie delegatów oraz opiszę ich nowoczesne funkcjonalności.

Omówione zostaną poniższe funkcjonalności:

 1. Func
 2. Action
 3. Predicate
 4. Converter
 5. Comparison


Czym są delegaty?

W ramach przypomnienia sobie informacji o delegatach odsyłam do artykułu zamieszczonego na tej stronie -> "C# - delegaty".

Poniższy opis będzie nieco mniej szczegółowy. W najprostszych słowach, delegat to wskaźnik do metody. Delegat może być przekazany jako parametr do metody. Dzięki temu możemy w trakcie wykonywania programu zmienić implementację metody, należy jedynie pamiętać o poprawności parametrów przekazywanych i zwracanach.

Przykład: jeżeli zadeklarujemy delagata z typem zwracanym int do którego przekazujemy dwa parametry, int oraz string należy pamiętać aby wszystkie referencje używające tego delagata miały identyczną sygnaturę.

using System;
namespace Delegate
{
  class Program
  {
    protected delegate int MyDelegate(string stringParameter, int intParameter);
    static void Main(string[] args)
    {
      // tworzymy instancję naszej w klasie w której zdefiniowane zostały metody
      DelegateSample ds = new DelegateSample();
      // tworzony nowy obiekt delegata przy użyciu pierwszej metody
      MyDelegate myOwnDelegate = new MyDelegate(ds.FirstMethod);
      // wywołanie metody przy użyciu delegata
      myOwnDelegate("Hello", 1);
      // tworzymy obiekt delegata przy użyciu drugiej metody
      myOwnDelegate = new MyDelegate(ds.SecondMethod);
      // wywołanie metody przy użyciu delegata
      myOwnDelegate("Hello again", 2);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Wnetrze pierwszej metody
      // Hello
      // Wnetrze drugiej metody
      // Hello again
    }
  }
  class Empolyee
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }
  class ExEmployee : Empolyee
  {
    public bool isExEmployee { get; set; }
  }
  class DelegateSample
  {
    public int FirstMethod(string strParameter, int intParameter)
    {
      Console.WriteLine("Wnętrze pierwszej metody");
      Console.WriteLine(strParameter);
      return intParameter;
    }
    public int SecondMethod(string strParameter, int intParameter)
    {
      Console.WriteLine("Wnętrze drugiej metody");
      Console.WriteLine(strParameter);
      return intParameter;
    }
  }
}

Delegaty mogą być wykonywane synchronicznie lub asynchronicznie. Powyższy kod jest przykładem wywołania synchronicznego. Aby kod ten uczynić asynchronicznym należy użyć metody BeginInvoke:

myOwnDelegate.BeginInvoke("Hello", 1, null, null); 

Pierwsze dwa parametry to dane wejściowe dla metody. Trzeci parametr może być ustawiony w celu odebrania wiadomości zwrotnej po wykonaniu procesu (call back). Szczegółowe wyjaśnienie wywołania asynchronicznego znajduje się w artykule -> https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2e08f6yc%28v=vs.110%29.aspx


Kiedy używać delegatów?

Patrząc na powyższy przykład wielu z Was może powiedzieć, że podobny rezultant może być osiągnięty za pomocą interfejsów lub klas abstrakcyjnych. Po co więc używać delegata?

Delegaty mogą być używane w poniższych scenariuszach:

 • jeżeli nie chcesz przekazywać interfejsu lub klasy abstrakcyjnej do innej warstwy aplikacji bądź klasy;
 • jeżeli kod nie potrzebuje dostępu do żadnych innych atrybutów czy pól a jedynie do metod klasy z której potrzebna jest logika do przetworzenia danych;
 • należy dokonać implementacji obsługi zdarzeń (Event).


Func<TParametr, TWyjście>

Func jest logicznie podobny do bazowej implementacji delegata. Różnica jest w deklaracji. W momencie deklaracji musimy zapewnić sygnaturę parametrów oraz typ zwracany.

Func<string, int, int> funcDeclaration;
Pierwsze dwa parametry to parametry wejściowe metody. Trzeci parametr (zawsze ostatni) jest parametrem wyjściowym, który powinien być parametrem zwracanym przez metodę.
using System;
namespace Func
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FuncSample fs = new FuncSample();
      // Tworzymy delegata Func, który pozwala na zwrócenie typu lub obiektu z metody
      Func<string, string, double> myFuncDeclaration = fs.ReturnPrice;
      // wywołanie metody przy użyciu delegata
      double price = myFuncDeclaration("Audi", "RS6");      
      Console.WriteLine("Cena Audi RS6: {0}zl", price);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Cena Audi RS6: 560000zl
    }
  }
  class Car
  {
    public string Brand { get; set; }
    public string Model { get; set; }
  }
  class FuncSample
  {
    public double ReturnPrice(string brand, string model)
    {
      if (brand.Equals("Audi") && model.Equals("RS6"))
        return 560000;
      if (brand.Equals("Audi") && model.Equals("R8"))
        return 860000;
      else
        return -1;
    }
  }
}
Func jest zawsze używany, gdy musimy zwrócić obiekt lub typ z metody. Jeżeli nasza metoda nie zwraca nic (void) należy użyć Action.


Action<TParametr>

Action jest używany, gdy nasza nie zwraca żadnego typu. Metoda z sygnaturą void jest używana z delagatem Action.

Action<string, int> myActionDeclaration;
Podobnie do delegata Func, pierwsze dwa parametry to parametry przekazywane do metody. Skoro nie mamy żadnego zwracanego typu ani obiektu, wszystkie parametry traktowane są jako parametry wejściowe.
using System;
namespace Action
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FuncSample fc = new FuncSample();
      // Tworzymy delegata Action - nie zwracamy typu lub obiektu z naszej metody
      Action<string, string> myActionDeclaration = fc.DisplayData;
      // wywołanie metody przy użyciu delegata
      myActionDeclaration("Audi", "R8");
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Wybrales auto sportowe: Audi R8
    }
  }
  class Car
  {
    public string Brand { get; set; }
    public string Model { get; set; }
  }
  class FuncSample
  {
    public void DisplayData(string brand, string model)
    {
      if (brand.Equals("Audi") && model.Equals("RS6"))
        Console.WriteLine("Wybrałeś auto 'rodzinne': {0} {1}", brand, model);
      if (brand.Equals("Audi") && model.Equals("R8"))
        Console.WriteLine("Wybrałeś auto sportowe: {0} {1}", brand, model);
      else
        Console.WriteLine("Nieznany rodzaj samochodu");
    }
  }
}


Predicate<TWejście>

Predicate jest funkcyjnym wskaźnikiem do metody, która zwraca wartość logiczną. Jest on przeważnie używany do interacji po kolekcjach lub do weryfikacji czy dana wartość istnieje.

Predicate<Car> myPredicateDeclaration;
Dla przykładu utworzony tablice przechowującą listę samochodów. Predicate będzie używany do zwrócenia samochodu tańszego niż 10 000zł.
using System;
namespace Predicate
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Car car = new Car();
      // Wypełniamy tablicę elementami
      Car[] carList = new Car[]
      {
        new Car("Audi", "RS6", 560000),
        new Car("Audi", "R8", 860000),
        new Car("Audi", "100", 6600),
        new Car("Audi", "RS4 B5", 55000)
      };
      // Tworzymy naz predykat, który zwróci z naszej listy samochód tańszy niż 10 000zł
      Predicate<Car> myPredicateDef = car.ReturnCheapCar;
      Car tempCar = Array.Find(carList, myPredicateDef);
      Console.WriteLine("Samochód o cenie poniżej 10 000zł: {0} {1}", tempCar.Brand, tempCar.Model);
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Samochód o cenie ponizej 10 000zl: Audi 100
    }
  }
  class Car
  {
    public string Brand { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public double Price { get; set; }
    public Car(string brand, string model, double price)
    {
      this.Brand = brand;
      this.Model = model;
      this.Price = price;
    }
    public Car()
    {
    }
    public bool ReturnCheapCar(Car car)
    {
      return car.Price < 100000;
    }
  }
}


Converter<TWejście, TWyjście>

Converter jest używany, gdy jedną kolekcję chcemy przekształcić na drugą używając do tego algorytmu. Obiekt A zostaje przekonwertowany na obiekt B.

Converter<Car, UsedCar> myConverterDefinition = new Converter<Car, UsedCar>(uc.ReturnUsedCar);
Dla przykładu utworzymy tablicę list używanych. Tablica ta powstanie z przekonwertowania obiektu Car na UsedCar.
using System;
namespace Converter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      UsedCar uc = new UsedCar();
      // Wypełniamy tablicę elementami
      Car[] carList = new Car[]
      {
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "100", Year=1992 },
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "RS6 C6", Year=2007 },
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "R8", Year=2010 }
      };
      // tworzymy delegat, który konwertuje jeden obiekt na drugi
      Converter<Car, UsedCar> myConvertDefinition = new Converter<Car, UsedCar>(uc.ReturnUsedCar);
      // dokonujemy konwersji naszej tablicy carList na tablicę samochodów używanych
      Car[] tempCar = Array.ConvertAll(carList, myConvertDefinition);
      foreach (UsedCar usedCar in tempCar)
      {
        Console.WriteLine("Używany samochód: {0} {1} rok: {2}", usedCar.Brand, usedCar.Model, usedCar.Year);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Uzywany samochód: Audi 100 rok: 1992
      // Uzywany samochód: Audi RS6 C6 rok: 2007
      // Uzywany samochód: Audi R8 rok: 2010
    }
  }
  class Car
  {
    public string Brand { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public int Year { get; set; }
  }
  class UsedCar : Car
  {
    public bool IsOldCar { get; set; }
    public UsedCar ReturnUsedCar(Car car)
    {
      return new UsedCar() { Model = car.Model, Brand = car.Brand, Year = car.Year };
    }
  }
}


Comparison<T>

Comparison jest używany aby uporządkować lub posortować dane wewnątrz kolekcji. Delegat przyjmuje jako parametr typ generyczny a typ zwracany zawsze musi być liczbą całkowitą, tj. int. Poniżej przykładowa deklaracja delagata:

Comparison<Car> myComparisonDefinition = new Comparison<Car>(uc.CompareNamesInCollection);
W powyższym przykładzie tworzymy delegat do porównania dwóch obiektów tego samego typu. Zdanie to stanie się jaśniejsze po spojrzeniu w poniższy przykład.
using System;
namespace Comparison
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Car uc = new Car();
      // Wypełniamy tablicę elementami
      Car[] carList = new Car[]
      {
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "RS6 C6", Year=2007 },
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "R8", Year=2010 },
        new Car() {Brand = "Audi", Model = "100", Year=1992 },
        new Car() {Brand = "BMW", Model = "M3", Year=1992 }
      };
      // Tworzymy delegat do porównania dwóch obiektów tego samego typu
      Comparison<Car> myComparisonDefinition = new Comparison<Car>(uc.CompareNamesInCollection);
      // W trakcie sortowania tablicy będziemy korzystać z przygotowanego wcześniej delegata
      // Sortowanie tablicy będzie się odbywało po modelu samochodu a nie jego marce
      Array.Sort(carList, myComparisonDefinition);
      Console.WriteLine("Lista posorotwana po modelu: ");
      foreach (Car item in carList)
      {
        Console.WriteLine("{0} {1}", item.Brand, item.Model);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // Lista posorotwana po modelu:
      // Audi 100
      // BMW M3
      // Audi R8
      // Audi RS6 C6
    }
  }
  class Car
  {
    public string Brand { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public int Year { get; set; }
    public int CompareNamesInCollection(Car firstParameter, Car secondParameter)
    {
      return firstParameter.Model.CompareTo(secondParameter.Model);
    }
  }
}